Kesla

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 4.8.2020

04.08.2020 Investor releases

Keslan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020                                  

                                                                                      

                                                                                      

KESLA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS   4.8.2020 klo 9.00

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto pieneni 20 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Yhtiön tulos ylitti annetun ohjeistuksen ja oli tappion sijasta lievästi voitollinen. Liiketoiminnan rahavirta oli vahvasti positiivinen.

Katsauksen vertailukausi on tammi-kesäkuu 2019.

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät selvästi vertailukauteen nähden
 • Konsernin liikevaihto heikkeni 22,1 % vertailukaudesta 9,4 miljoonaan euroon (4-6/2019 12,0 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 115 tuhatta euroa (668 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 145 tuhatta euroa positiivinen (576 tuhatta euroa positiivinen).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,02 euroa (0,21 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

 • Konsernin liikevaihto laski viidenneksen ja liikevoitto oli lievästi positiivinen
 • Konsernin liikevaihto laski 20,1 % vertailukaudesta 19,8 miljoonaan euroon (1-6/2019 24,8 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto EBIT oli 246 tuhatta euroa (1 622 tuhatta euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2 556 tuhatta euroa positiivinen (1 234 tuhatta euroa positiivinen).
 • Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 8,2 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos EPS oli 0,03 euroa (0,38 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Vallitsevan poikkeuksellisen haastavan näkyvyyden olosuhteissa konserni ei anna ohjeistusta loppuvuodelle.

                               

                               
                               
                               
Keskeiset tunnusluvut (tilintarkastamattomia)

  1-6 1-6 4-6 4-6 1-12
1000 euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Kasvu          
  Tilauskanta kauden lopussa 8 234 16 501 8 234 16 501   10 212
  Saadut tilaukset 17 905 25 930 7 178 11 553 44 691
  Liikevaihto 19 795 24 782 9 377 12 031 47 352
  Liikevaihdon muutos, % -20,1 % 9,7 % -22,1 % 3,5% 5,1 %
Kannattavuus          
  Liikevoitto (EBIT) 246 1 622 115 668 1 603
  Liikevoitto, % 1,2 % 6,5 % 1,2 % 5,5 % 3,4 %
  Kauden laaja tulos 98 1 292 65 720 1 223
 Tulos / osake (EPS), EUR * 0,03 0,38 0,02 0,21 0,36
 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  2,1  13,2  

2,0
 

11,2
 

6,7
Rahoitus          
  Liiketoiminnan rahavirta 2 556 1 234 1 145 576 663
  Bruttoinvestoinnit 517 472 221 326 1 241
Taloudellinen asema (kauden lopussa)          
  Korollinen nettovelka 9 919 10 340 9 919 10 340 11 500
  Nettovelkaantumisaste, % 80 % 80 % 80 % 80 % 89 %
  Omavaraisuusaste, % 41 % 38 % 41 % 38 % 40 %
Taseen loppusumma 30 715 34 350 30 715 34 350 32 754
Henkilöstö keskimäärin 214 249 199 249 247

* Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kesla-konsernin ensimmäinen vuosipuolisko toteutui haastavassa toimintaympäristössä ennakoitua paremmin onnistuneiden kustannussopeutustoimien ja vahvan liiketoiminnan rahavirran vuoksi.  

Keslalle keskeisten vientimaiden kysyntä heikkeni edellisvuodesta selvästi pandemian, valuuttakurssimuutosten ja metsäteollisuuden yleisen suhdannetilanteen vuoksi. Jälleenmyyjäverkostoon tehdyt muutokset näkyivät kuitenkin yksittäisinä kasvupyrähdyksinä Euroopassa. Emoyhtiön kotimaan laskutus väheni 22 %.

Konsernin tilauskanta oli 8,2 miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Tilauskanta pieneni vertailukauteen nähden noin 8,3 miljoonaa. Katsauskauden aikana tilauskanta pieneni 2,0 miljoonaa.

Liikevaihto pieneni kaikilla Keslan liiketoiminta-alueilla sekä edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon että toiseen kvartaaliin verrattuna. Saatujen tilausten kertymä kehittyi vastaavalla tavalla. Varaosamyynnin liikevaihto laski noin 10 % eli selvästi konekauppaa vähemmän. Laskutuksen keskimääräinen bruttomyyntikatetaso koheni hieman varaosamyynnin suhteellisen osuuden kasvun vuoksi. 

Covid-19-pandemiaan liittyneet etätyöjärjestelyjen kuluerät rasittivat emoyhtiön kannattavuutta noin 100 tuhatta euroa katsauskauden aikana.  Toisaalta pandemiaan liittyvät matkustus- ja tapahtumarajoitukset leikkasivat markkinoinnin ja matkustamisen kustannuksia noin 440 tuhatta euroa edellisvuoteen nähden. Henkilöstösopeutukset toteutettiin siirtymällä valtaosin nelipäiväiseen työviikkoon toukokuusta alkaen sekä tarvittaessa myös kohdennetuin lomautuksin sekä lyhytaikaisin tehdasseisokein. Henkilöstön suhtautuminen epidemiaan ja lomautuksiin on ollut vastuullista – ”proud member of the Kesla squad” on tullut väkevästi esiin alkuvuoden haastavassa tilanteessa, ja tästä on erityiskiitos annettava koko joukkueellemme.

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta 2,6 miljoonaa oli selvästi edellisvuotta vahvempi eli noin kaksinkertainen. Nettovelkaantumisaste pysyi vakaana ja omavaraisuusaste kehittyi suotuisasti sekä vertailukauteen että tilikauden alkuun nähden. Yhtiö hyödynsi pandemiaan liittyvää mahdollisuutta lykätä TyEL-maksuja. Kesäkuussa sovittiin päärahoittajien kanssa 1.7-31.12.2020 välisenä aikana erääntyvien lainalyhennysten lykkäyksistä toisen vuosipuoliskon kassatilanteen turvaamiseksi.  

Keslan investoinnit kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunniteltua vähemmän epävarman näkymän lykätessä investointipäätöksiä. Merkittävimmät tehdyt investoinnit liittyvät Keslan investointiohjelmaan. Ilomantsiin tehty sylintereiden pintakäsittelylinjainvestointi vastaa auto- ja teollisuusnostureiden liiketoimintasuunnitelman mukaisiin tarpeisiin kasvun, toimituskyvyn, pintakäsittelyn laadun ja kustannusten suhteen. Joensuuhun investoitiin testikeskus, joka mahdollistaa tuotteiden ja komponenttien testaamisen ja laadun kehittämisen laajasti.”

Toimintaympäristö, markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Kesla tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukautta matalammalla tasolla ollen 8,2 miljoonaa euroa (30.6.2019 16,5 miljoonaa euroa). Heinäkuussa tilauskanta on kääntynyt kasvuun ja heinäkuun saatujen tilauskertymä on edellisvuotta suurempi. Touko-heinäkuun aikana saatujen tilausten määrä on lähes edellisvuoden tasoa. Lisäksi yhtiö odottaa eräiden uusien markkinoiden avauksista tuloksia vähintään saatuina tilauksina toiselle vuosipuoliskolle.

Covid-19-epidemian etenemiseen liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka voivat vaikuttaa voimakkaasti liiketoiminnan kehittymiseen. Tämän lisäksi hienoisen sellun hinnan nousun kääntyminen laskevaksi ja rakentamisaktiviteetin hiipuminen keskeisillä markkinoilla jarruttavat positiivista kehitystä, vaikka OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori on näillä markkinoilla jo lähes palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Kuvaus konsernin riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy vuoden 2019 vuosikertomuksesta sivulta 9.  Katsauskauden päättyessä konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

 • Covid-19-pandemian pitkittyminen voi vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen, jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen (mm. kuorma-autot, kaivinkoneet, metsäkoneet ja traktorit). Nämä tekijät voivat heikentää Keslan tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin tai aikatauluissa sekä Pohjois-Karjalaan levitessään se voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn. Asiakkaiden, toimittajien ja Keslan rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit voivat kasvaa ja vaikuttaa näin liiketoiminnan sujuvuuteen ja luottotappioriskeihin eri osapuolten välillä.
 • Venäjän valtion voimistuva valmistuksen lokakalisointipolitiikka voi rajoittaa kysyntää Keslalle tärkeällä Venäjän markkinalla. Lokalisointipolitiikka tähtää eri koneiden ja laitteiden valmistuksen siirtämiseen Venäjän rajojen sisälle. Tämä voi johtaa tullien ja muiden vastaavien maksujen määräämiseen tuontituotteille, mikä voi vaikuttaa Keslan tuotteiden hintakilpailukykyyn suhteessa paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin.
 • Elokuussa järjestettävä Valko-Venäjän presidentinvaali voi johtaa poliittisiin levottomuuksiin kasvuun kääntyneellä Valko-Venäjän markkinalla, millä voi olla vaikutus Keslan tuotteiden kysyntään.
 • Vaikka Keslan tuotteet laskutetaan euroina eikä valuuttakurssimuutokset välittömästi vaikuta yhtiön kassavirtoihin, voi euron vahvistuminen dollariin, ruplaan ja kruunuihin nähden vaikuttaa kysyntään negatiivisesti.

Ohjeistus vuodelle 2020

Vallitsevan poikkeuksellisen haastavan näkyvyyden olosuhteissa konserni ei anna ohjeistusta loppuvuodelle.

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2020

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään puolivuosikatsaukseen. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Liiketoimintakatsaus 30.9.2020 tilanteen mukaisesti julkaistaan 22.10.2020.

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi. #yourlifetimematch.

 

Liite