Kesla

Kesla Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2008

28.01.2009 Investor releases
KESLA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.01.2009 klo 9.00 KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Kesla -konsernin liiketoiminta kehittyi kaksijakoisesti tilikaudella 2008. Myönteinen alkuvuosi kääntyi syksyllä kansainvälisen rahoituskriisin aiheuttaman kysynnän voimakkaan heikentymisen kautta heikoksi loppuvuodeksi. Tilikauden 2008 liikevaihto kasvoi 17,4% vuoteen 2007 verrattuna ja oli 55,0 miljoonaa euroa (vuonna 2007 46,8 miljoonaa euroa). Vientitoimintojen osuus liikevaihdosta oli 53,9% eli 29,7 miljoonaa euroa (59,8% 28,0 miljoonaa euroa). Tilikauden liikevoitto heikkeni ollen 3 799 tuhatta euroa (5 077 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 076 tuhatta euroa voitollinen (4 734 tuhatta euroa). Tilikauden 2008 osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (1,03 euroa) ja omavaraisuusaste tilikauden lopussa 40,2% (41,5%). Muutokset segmenttiraportoinnissa Vuonna 2007 ostetun MFG Components Oy:n liiketoiminta sisältyy konsernin lukuihin 1.4.2007 alkaen. Kesla -konsernin taloudellinen raportointi muodostuu kahdesta ensisijaisesta segmentistä: metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat puun korjuuseen, käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sekä konepajajärjestelmät, johon kuuluvat tytäryhtiön MFG Components Oy:n valmistamat voimansiirto- ja hydraulikomponentit sekä -järjestelmät. Toimintaympäristö Keslan liiketoimintaympäristö oli tilikaudella 2008 suotuisa ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä, mutta heikkeni voimakkaasti kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jatkunut talouden korkeasuhdanne kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä rahoitusmarkkinoiden kriisin myötä nopeasti heikkeneväksi laskusuhdanteeksi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus käytännössä pysäytti koneiden ja laitteiden investoinnit globaalisti vuoden loppua kohden. Pohjoismaiden ja kehittyvien puunkorjuualueiden metsäkonekysyntä oli hyvällä tasolla erityisesti katsauskauden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Keslalle merkittävän Keski-Euroopan metsäkone- ja laitekysyntä oli heikompaa vuonna 2008 vahvaan edellisvuoteen nähden. Myös Keslan konepajajärjestelmien kysyntä oli vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla mutta heikkeni voimakkaasti vuoden loppua kohden yleisen talouskehityksen seurauksena. Liikevaihto Kesla -konsernin liikevaihto kasvoi vahvasti tilikauden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 vastaaviin vuosineljänneksiin nähden, mutta heikkeni merkittävästi neljännellä vuosineljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski edellisvuodesta 22,2% ja oli 11,6 miljoonaa euroa (10-12/2007 14,9 miljoonaa euroa). Tilikauden 2008 liikevaihto kasvoi kokonaisuudessaan 17,4% ollen 55,0 miljoonaa euroa (vuonna 2007 46,8 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu muodostui MFG Components Oy:n liiketoiminnan sisällyttämisestä konsernin lukuihin 1.4.2007 alkaen sekä metsäkoneet -liiketoiminnan 14,3%:n orgaanisesti kasvusta tilikauden aikana. Tilikauden 2008 vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 12,4%. Konsernin myynti kasvoi tilikaudella sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaan myynti kasvoi 34,4% ja vientimyynti 6,0% vuoteen 2007 nähden. Kotimaan myynnin kasvu muodostui MFG Components Oy:n lukujen sisällyttämisestä pääosiltaan konsernin kotimaan myyntiin sekä molempien toimialojen vahvasta alkuvuoden kotimaan kysynnästä. Kotimaan myynnin osuus liikevaihdosta oli 46,1% (40,2%) eli 25,3 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa). Vientitoiminnan osuus kokonaismyynnistä oli vastaavasti 53,9% (59,8%) eli 29,7 miljoonaa euroa (vuonna 2007 28,0 miljoonaa euroa). Tulos Kesla -konsernin tulos heikkeni tilikaudella 2008 vertailukauteen nähden. Neljännen vuosineljänneksen liiketappio oli 28 tuhatta euroa (10-12/2007 liikevoitto 1 691 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tappiollinen 295 tuhatta euroa (10-12/2007 voitollinen 1 561 tuhatta euroa). Tilikauden 2008 liikevoitto oli 3 799 tuhatta euroa (vuonna 2007 5 077 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 076 tuhatta euroa voitollinen (vuonna 2007 4 734 tuhatta euroa). Konsernin tilikauden 2008 tulosta heikensi korkeasuhdanteen loppua kohden voimakkaasti kohonneet raaka-aineiden ja komponenttien hinnat ja toimitushäiriöt, yleinen kustannusinflaation kiihtyminen sekä rahoituskulujen kasvu. Loppuvuoden tulosta heikensi laskusuhdanteen myötä supistuneet kone- ja laitetoimitukset. Lokakuussa käynnistetyt sopeutustoimenpiteet eivät ehtineet paikkaamaan kokonaisuudessaan neljännen vuosineljänneksen valmistusvolyymin pudotusta. Investoinnit Kesla -konsernin investoinnit laskivat tilikaudella 2008 vuoteen 2007 nähden, ollen kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 3 454 tuhatta euroa (vuonna 2007 4 847 tuhatta euroa). Investoinnit liittyivät konsernin tuotantokoneisiin ja -laitteisiin, tietojärjestelmiin sekä rakennuksiin tuottavuuden ja valmistuskapasiteetin kehittämiseksi. Vertailukauden kokonaisinvestoinnit pitävät sisällään MFG Components Oy:n osakkeiden hankinnan yhteensä 1 571 tuhannella eurolla. Lähivuosina ei ole näkyvissä merkittäviä investointitarpeita. Tuotekehitys Keslan tuotteiden aktiivinen ja asiakaslähtöinen kehittäminen jatkui vuonna 2008. Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana 1 248 tuhatta euroa eli 2,3% liikevaihdosta (vuonna 2007 973 tuhatta euroa 2,1%). Kesla esitteli vuonna 2008 markkinoille uusia tuotteita ja tuoteuudistuksia kaikissa tuoteryhmissään. Tuotekehityksellä vahvistettiin Keslan jo entisestään kattavaa tuotevalikoimaa sekä tuettiin tuotteiden kilpailukykyä ja soveltuvuutta laajalle, kansainväliselle asiakaskunnalle. Katsauskauden merkittävimmissä metsäkonenäyttelyissä, 15. KWF-Tagung Saksassa ja FinnMETKO 2008 Suomessa, esiteltiin tuoteuutuuksina mm. energiapuun korjuuseen kehitetty PROAx-katkaisulaite, 8-tonnimetrinen ajokonenosturi sekä kuorma-auton päälle asennettu hakehakkuri. Konepajajärjestelmissä panostettiin asiakastuotteiden valmistettavuuden, laadun ja toimitusvarmuuden ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen. MFG Components Oy MFG Components Oy:n liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 4,6 %. Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden tilikaudella tapahtuneen suhdannemuutoksen seurauksena. MFG:ssä tehtiin toisella vuosineljänneksellä merkittävät investointipäätökset kannattavaa kasvua tukevan valmistuskapasiteetin lisäämiseksi Tohmajärven tehtaalla. Tohmajärven kunnan kanssa käynnistettiin kolmivaiheinen, yhteensä 1400 m2:n laajuinen tehdaslaajennus, jonka kaksi ensimmäistä vaihetta valmistuivat vuoden 2008 aikana. Kasvua ja tuottavuutta tukevista konehankinnoista tehtiin noin 2,5 miljoonan euron investointisuunnitelma vuosille 2008-2010 siten, että ensimmäinen konetoimitus tapahtuu Tohmajärvelle maaliskuussa 2009. Toisella vuosineljänneksellä tehtiin myös merkittävä sopimus yhteistyön laajentamisesta Metso Automation Oy:n kanssa loppuvuodesta 2008 alkaen. Investointipäätökset yhdessä toimitussopimuksen laajennuksen ja muun uusasiakashankinnan kanssa tukevat MFG Components Oy:n liiketoimintojen lähitulevaisuuden kehittämistä. Kesla Components Oy sulautui suunnitelman mukaisesti 30.9.2008 MFG Components Oy:öön. Sulautuminen vahvisti konepajajärjestelmiin keskittyvän yhtiön toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia palvella entistä laajempaa asiakaskuntaa tulevaisuudessa. OOO Kesla Keslan Venäjän tytäryhtiön liiketoimintaa kehitettiin katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Venäjän ja muiden CIS-maiden viennin merkitys Keslalle kasvoi katsauskaudella vertailukauteen nähden. Tase ja rahoitus Konsernin tilikauden päättävän taseen loppusumma oli 32,0 miljoonaa euroa (31.12.2007 29,8 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa edellisvuodesta kasvattivat katsauskaudella tehdyt investoinnit sekä liiketoiminnan kasvun myötä kasvanut käyttöpääoma. Konsernin rahoituskuluja kasvattivat yleinen korkotason nousu, kasvanut vieraan pääoman määrä sekä rahoitusjohdannaisten käypään arvoon kirjauksesta aiheutuneet kulut. Maksuvalmius säilyi hyvänä katsauskaudella. Liiketoiminnan rahavirta oli 1 595 tuhatta euroa positiivinen (1-12/2007 1 426 tuhatta euroa). Henkilöstö Kesla -konsernin palveluksessa oli tilikaudella 2008 keskimäärin 344 henkilöä (vuonna 2007 285). Tilikauden päättyessä henkilöstön kokonaismäärä oli 327 (31.12.2007 328). Konsernin keskimääräistä henkilöstömäärää kasvattivat MFG Components Oy:n liittäminen osaksi konsernia sekä konsernin orgaaninen kasvu tilikauden aikana. Insinööri Kari Kokko nimitettiin Kesla Oyj:n tuotekehityspäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.12.2008 alkaen. Metsänhoitaja Eero Lukkarinen nimitettiin Kesla Oyj:n markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 2.1.2009 alkaen. Riskit ja epävarmuustekijät Keslan lähiajan riskit liittyvät käynnissä olevan globaalin rahoituskriisin ja sen aiheuttaman voimakkaasti heikentyneen kysyntätilanteen heijastumiseen yhtiön eri toimintoihin sekä heikentyneen kysyntätilanteen mahdolliseen pitkittymiseen. Yksittäisen markkinan kysyntäriskiä pyritään pienentämään toimimalla useammalla markkina-alueella sekä laajentamalla asiakkuuksia, jolloin yksittäisen markkinan ja asiakkuuden suhteellinen osuus kokonaisuudesta pienenee. Yhtiön laaja tuotevalikoima mahdollistaa tuotteiden soveltuvuuden useammalle liiketoiminta-alueelle ja markkinalle pienentäen siten yksittäisen toiminta-alueen suhdannevaikutusriskiä. Liiketoiminnan kannattavuusriskiä pienennetään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. Lähiajan näkymät Keslan lähiajan näkymää heikentää käynnissä oleva poikkeuksellinen, globaali rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä heikko kansainvälinen investointihyödykkeiden kysyntätilanne. Konsernin tilauskanta on tammikuussa 2009 merkittävästi matalampi kuin vuonna 2008 vastaavana ajankohtana. Konsernin lähitulevaisuuden liikevaihto tulee jäämään merkittävästi vuoden 2008 tasosta. Konsernin tuloksen kehittymiseen vaikuttavat voimakkaasti liikevaihdon kehittyminen lähitulevaisuudessa sekä käynnissä olevien sopeutustoimenpiteiden vaikuttavuus. Konsernin lähitulevaisuuden tulos tulee jäämään heikoksi. Pidemmällä aikajänteellä metsäkoneryhmän tuotteiden kysynnän odotetaan kehittyvän myönteisesti perustuen mm. puunkorjuun koneellistumisasteen kasvuun kehittyvissä metsämaissa sekä metsäenergian kasvavaan hyödyntämiseen. Myös konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti pidemmällä aikajänteellä pohjautuen mm. tehtyihin panostuksiin uusasiakashankinnassa. Molempien liiketoiminta-alueiden kysyntätilanteen merkittävä paraneminen edellyttää kuitenkin rahoitusmarkkinoiden luottamuksen palautumista sekä yleisen toimeliaisuuden normalisoitumista molemmilla liiketoiminta-alueilla. Hyvä hallinnointitapa Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet -sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2009 Kesla julkaisee vuonna 2009 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: ajalta 1.1. - 31.3.2009 21.4.2009 klo 9.00 ajalta 1.1. - 30.6.2009 4.8.2009 klo 9.00 ajalta 1.1. - 30.9.2009 22.10.2009 klo 9.00 Vuosikertomus vuodelta 2008 valmistuu viikolla 9. Varsinainen yhtiökokous pidetään Joensuussa 20.3.2009. Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta Hallitus esittää 20.3.2009 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan osakkeille 0,18 euroa / osake. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2009. Hallussa olevat omat osakkeet Yhtiön hallussa oli tilikauden 2008 lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4% ja 0,1% äänimäärästä. Keslan yhtiökokous hyväksyi 29.2.2008 hallituksen esityksen, jonka mukaisesti 12.3.2008 maksettiin osinkoa sekä A- että B-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake, yhteensä 1 684 tuhatta euroa (14.3.2007 maksettiin 0,50 euroa/osake eli yhteensä 1 684 tuhatta euroa). -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TULOSLASKELMA 1 000 € | 1-12/2008 | 10-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 54 988 | 11 558 | 46 842 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja keskeneräisten | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuotteiden varastojen muutos | 1 337 | 297 | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 228 | 57 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -31 411 | -6 869 | -24 163 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -13 777 | -3 415 | -11 463 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -1 290 | -359 | -1 036 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -6 277 | -1 297 | -5 403 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto (-tappio) | 3 799 | -28 | 5 077 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -722 | -267 | -342 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto (-tappio) ennen veroja | 3 076 | -295 | 4 734 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -844 | 43 | -1 241 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto (-tappio) | 2 232 | -252 | 3 493 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | 2 189 | -229 | 3 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | 43 | -23 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille kuuluvasta | | | | | voitosta laskettu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | laimentamaton/laimennettu | 0,65 | -0,07 | 1,03 | | osakekohtainen tulos, euro | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN TASE 1 000 € | 31.12.2008 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 360 | 360 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat hyödykkeet | 397 | 192 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 9 269 | 7 681 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 32 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 147 | 150 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 13 352 | 12 382 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut saamiset | 7 809 | 8 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | 270 | - | | verosaamiset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 388 | 656 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 32 023 | 29 770 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 1 917 | 1 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 6 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 210 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 10 497 | 10 146 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | 12 630 | 12 069 | | yhteensä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | 204 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 12 834 | 12 069 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennallinen verovelka | 694 | 727 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 230 | 180 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 9 798 | 8 235 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostovelat ja muut velat | 5 029 | 6 130 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | - | 142 | | verovelat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset korolliset velat | 3 437 | 2 287 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 19 188 | 17 701 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma ja velat yhteensä | 32 023 | 29 770 | -------------------------------------------------------------------------------- Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma tilikauden alussa 1.1.2008 | 12 069 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaetut osingot | -1 684 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan pääoman rahaston muutos | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 2 233 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | -204 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisuerä | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma katsauskauden lopussa 31.12.2008 | 12 630 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma tilikauden alussa 1.1.2007 | 10 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaetut osingot | -1 684 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden luovutus | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto | 3 493 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma katsauskauden lopussa 31.12.2007 | 12 069 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € | 1.1.-31.12.2008 | 1.1.-31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakkailta saadut maksut | 54 846 | 46 673 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tavaroiden ja palvelujen toimittajille | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ja henkilöstölle suoritetut maksut | -51 469 | -43 626 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -619 | -340 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut verot | -1 163 | -1 280 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 1 595 | 1 426 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja | -3 289 | -4 848 | | aineettomiin hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointiavustukset ja | 426 | 299 | | vakuutuskorvaukset | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -2 863 | - 4 550 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeannista saadut maksut | 185 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen nostot | 4 490 | 6 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen takaisinmaksut | -1 991 | -2 178 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -1 684 | -1 684 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | 1 000 | 2 851 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -268 | -273 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 656 | 929 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 388 | 656 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | 1-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton tulos/osake, EUR | 0,65 | 1,03 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, | 0,65 | 1,03 | | EUR | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR | 3,73 | 3,57 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 40,2 | 41,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, % | 100,1 | 81,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen loppusumma (1000 EUR) | 32 023 | 29 770 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | | | -------------------------------------------------------------------------------- | käyttöomaisuuteen (1000 EUR) | 3 454 | 4 848 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, % | 17,9 | 31,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto, % | 12,6 | 26,2 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 344 | 285 | -------------------------------------------------------------------------------- VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-12/2008 | 1-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahalaitoslainat | 13 235 | 10 522 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut kiinteistökiinnitykset | 3 632 | 3 632 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut yrityskiinnitykset | 6 577 | 3 577 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuudeksi annetut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | kiinnitykset yhteensä | 10 209 | 7 209 | -------------------------------------------------------------------------------- Laadintaperiaatteet Tilinpäätös on laadittu IFRS -standardien mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINTA-ALUEET | 10-12/2008 | 1-12/2008 | 4-12/2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 11 558 | 54 988 | 37 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | metsäkoneet | 9 623 | 45 611 | 30 508 | -------------------------------------------------------------------------------- | konepajajärjestelmät | 1 935 | 9 377 | 6 868 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | -28 | 3 799 | 3 809 | -------------------------------------------------------------------------------- | metsäkoneet | 184 | 3 086 | 2 792 | -------------------------------------------------------------------------------- | konepajajärjestelmät | -263 | 554 | 1 244 | -------------------------------------------------------------------------------- | eliminoinnit | 51 | 158 | -227 | -------------------------------------------------------------------------------- Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen tilinpäätössiirtoja JA veroja (1000 EUR) -------------------------------------------------------------------------------- | | Liikevaihto | Tulos ennen tilinpäätös- | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | siirtoja ja veroja | -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tammi-Maaliskuu | 15 728 | 9 468 | 1 492 | 1 018 | -------------------------------------------------------------------------------- | Huhti-Kesäkuu | 15 599 | 12 391 | 1 292 | 1 288 | -------------------------------------------------------------------------------- | Heinä-Syyskuu | 12 103 | 10 133 | 587 | 868 | -------------------------------------------------------------------------------- | Loka-Joulukuu | 11 558 | 14 850 | -295 | 1 561 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 54 988 | 46 842 | 3 076 | 4 734 | -------------------------------------------------------------------------------- Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Joensuu, 28.01.2009 Kesla Oyj Jari Nevalainen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesla.com Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2008 55,0 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 54%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.