Kesla

KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 

04.02.2021 Investor releases

KESLA OYJ                                                 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2021 KLO 9.00

Konsernin liikevaihto ja tulos heikkenivät edellisvuodesta. Liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva koko tilikauden ajan. Neljännen kvartaalin liikevoitto oli selvästi edellisvuotta korkeampi, vaikka liikevaihto jäikin vertailukautta matalammaksi.

Q4/2020 (verrattuna Q4/2019)

Kesla-konsernin liikevaihto heikkeni, mutta tulos parani vertailukauteen nähden.

 • Konsernin liikevaihto heikkeni 6,7 % vertailukaudesta ja oli 11,7 miljoonaa euroa (10-12/2019 heikkeni 14 % ja oli 12,6 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto koheni vertailukauteen nähden ollen 517 tuhatta euroa voitollinen (732 tuhatta euroa tappiollinen).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 296 tuhatta euroa positiivinen (751 tuhatta euroa positiivinen)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (-0,18 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Vuosi 2020 (verrattuna 2019)

Kesla-konsernin liikevaihto ja tulos heikkenivät vuoteen 2019 nähden

 • Konsernin liikevaihto laski 16,5 % vertailuvuodesta 39,6 miljoonaan euroon (1-12/2019 kasvoi 5,1 % ja oli 47,4 miljoonaa euroa).
 • Konsernin liikevoitto laski 63,3 % vertailuvuodesta ollen 567 tuhatta euroa voitollinen (laski 28,3 % ja 1 603 tuhatta euroa voitollinen).
 • Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 5 580 tuhatta euroa positiivinen (749 tuhatta euroa positiivinen).
 • Nettovelkaantumisaste pieneni vertailuvuodesta ollen 60 % tilikauden lopussa (89 %). Korollinen nettovelka pienentyi tilikaudella 7,7 miljoonaan euroon (11,5 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,36 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 • Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 41 % (31.12.2019 40 %).
 • Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 11,4 miljoonaa euroa (31.12.2019 10,2 miljoonaa euroa). Tilikauden jälkeisillä tapahtumilla oikaistu tilauskanta tilikauden lopussa oli 9,7 miljoonaa euroa.
 • Hallitus esittää 9.3.2021 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B- osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa.

Keskeiset tapahtumat kauden aikana

 • Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi syyskuussa Kesla Oyj:lle yhtiön NOSTE-hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen yrityksen kehittämisavustusta enintään 25 % hankkeen investoinneille ja enintään 50 % hankkeen kehittämistoimille yhteensä enintään noin 1,6 miljoonaa euroa.
 • Keslan johtoryhmän jäsenenä elokuusta 2017 saakka toiminut traktorivarusteet -liiketoimintayksikön johtaja Janne Sinkkonen ilmoitti 24.11.2020 siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen 1.1.2021 alkaen. Yhtiö käynnisti välittömästi uuden liiketoimintajohtajan rekrytointiprosessin liiketoimintayksikölle.

             

Keskeiset tunnusluvut

  10-12 10-12 1-12 1-12
1000 euroa 2020 2019 2020 2019
Kasvu        
  Tilauskanta kauden lopussa     11 430* 10 212
  Saadut tilaukset 15 145 9 429 44 940 44 691
  Liikevaihto 11 743 12 581 39 647 47 352
  Liikevaihdon muutos, % -6,7 % -13,7 % -16,5 % 5,1 %
Kannattavuus        
  Liikevoitto (EBIT) 517 -732 567 1 603
  Liikevoitto, % 4,4 % -5,8 % 1,4 % 3,4 %
  Kauden laaja tulos 434 -601 303 1 223
Tulos / osake (EPS), EUR ** 0,13 -0,18 0,09 0,36
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,2 % -11,8 % 2,5 % 6,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,9 % -18,5 % 2,4 % 7,5 %
Rahoitus        
  Liiketoiminnan rahavirta 1 296 751 5 580 663
  Bruttoinvestoinnit 525 635 1 285 1 241
Taloudellinen asema (kauden lopussa)        
Korollinen nettovelka     7 656 11 500
Nettovelkaantumisaste, %     60 % 89 %
Omavaraisuusaste, %     41 % 40 %
Taseen loppusumma     30  959 32 754
Henkilöstö keskimäärin     220 247


* Tilikauden jälkeisillä tapahtumilla oikaistu tilauskanta tilikauden lopussa oli 9,7 miljoonaa euroa.
**Sekä laimentamaton että laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake sekä A- että B –osakkeille

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Kuluneelle tilikaudelle lähdettiin heikenneestä suhdannetilanteesta ja merkittävästi edellisvuotta matalammalta aloittavasta tilauskannasta. Pandemian mukaantulo lisäsi sopeutuspainetta ja operatiivisia haasteita ensimmäiselle puolivuodelle. Mittavat elvytystoimet, pandemian aiheuttama patoutunut kysyntä sekä sellun hinnan piristyminen käänsivät toisen vuosipuoliskon kysynnän edellisvuotta paremmaksi. Konserni ennakoi käänteen oikea-aikaisesti ja lisäsi toisen vuosipuoliskon alussa myyntiponnisteluja, mikä näkyi erityisesti neljännen kvartaalin saatujen tilausten ja liikevaihdon kasvuna. Kokonaisuutena konserni ennakoi, sopeutui ja reagoi muuttuviin tilanteisiin ketterästi. 

Konsernin 12 kuukauden saatujen tilausten arvo laski elokuuhun saakka, jolloin se oli 38,8 miljoonaa euroa. Tilausvirta vahvistui syyskuusta alkaen ja 12 kuukauden tilausten arvo nousi 44,9 miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä (44,7 miljoonaa 2019).

Konsernin liikevaihto oli ensimmäisen vuosipuoliskon ajan noin 20 % edellisvuotta heikompi. Vuoden viimeinen kvartaali jäi vertailukaudesta enää vajaat 7 %, minkä vuoksi koko tilikauden liikevaihto ylsi odotetun noin 38 miljoonan tasosta 39,6 miljoonaan euroon (47,4 miljoonaa 2019). Koko tilikauden liikevaihto laski 16,5 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi merkittävästi Iso-Britanniassa, Valko-Venäjällä ja Ranskassa. Muualla liikevaihto pääasiassa taantui. Kotimaan liikevaihto laski noin 20 %. Auto- ja teollisuusnosturit -liiketoiminta kärsi suhdannetilanteesta ja pandemiasta voimakkaimmin. Puunkorjuulaitteet -liiketoiminnassa vaikutus oli vähäisintä. Kysyntätilanne koheni ensimmäisenä Traktorivarusteet -liiketoiminnassa. Varaosamyynnin liikevaihto jäi edellisvuodesta runsaan 8 % ja taantui näin liiketoimintoja vähemmän.

Konsernin liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa 2019) ylitti hieman kolmannella kvartaalilla annetun ohjeistuksen, vaikka liikevoittoa rasittaa 358 tuhannen euron luottotappio valkovenäläisen Amkodor-asiakkuuden saataviin liittyen. Pandemia vaikutti selvästi konsernin matka-, edustus- ja markkinointikuluihin, jotka pienenivät edellisvuodesta yhteensä noin 850 tuhatta euroa. Pandemiaan liittyvät järjestelyt kasvattivat konttori- ja hallintamenoja, jotka olivat 120 tuhatta euroa edellisvuotta korkeammat. 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksellisen vahva eli 5 580 tuhatta euroa positiivinen (749 tuhatta euroa positiivinen 2019). Laskevasta liiketoimintavolyymistä johtunut vaihto-omaisuuden väheneminen sekä ennakkomaksujen avulla pienentyneet myyntisaamiset vaikuttivat voimakkaimmin liiketoiminnan rahavirtaan. Konsernin investointiaktiviteettia jarrutti pandemiaan liittyneet epävarmuustekijät ja yhtiön NOSTE-hankkeen eteneminen viivästyi. Keslan NOSTE-hanke koostuu investoinneista ja kehittämistoimenpiteistä, jotka mahdollistavat automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen liiketoimintaprosesseissa, avaavat valmistuksen kapasiteetti- ja tuottavuuspullonkauloja sekä nostavat yhtiön laadunhallinnan ja turvallisuuskulttuurin käytännöt uudelle tasolle. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi syyskuussa hankkeen investoinneille yrityksen kehittämisavustusta 1,6 miljoonaa euroa.

Vahvan liiketoiminnan rahavirran ansiosta konsernin nettovelkaantumisaste parani selvästi 60 %:iin vertailukauden 89 %:sta. Konsernin kassatilanne säilyi erittäin hyvänä luoden edellytykset kuluvalle tilikaudelle suunniteltujen investointien toteuttamiselle. Konsernin omavaraisuusaste 41 % (40 %) on tavoitetasolla.

OECD:n ennakoivan suhdanneindikaattorin mukaan pandemian aiheuttamasta shokista on pääosin selvitty ja joillakin markkinoilla, kuten kotimaassa, suhdanneindikaattori on jo noussut pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle. Tätä näkymää varjostaa EU:n Valko-Venäjä -sanktioiden laajentuminen koskemaan Keslan avainasiakasta Amkodoria. Kuluvaan vuoteen lähdemme tämän vuoksi viime tilikauteen nähden takamatkalta, jonka kuitenkin uskomme kurovamme kiinni suotuisan suhdanteen vuoksi, mikäli pandemia ei aiheuta yllätyksiä. Ja jos pandemia yllättää, taklaamme sen ketteryydellämme aivan kuten viime tilikaudellakin.”

Toimintaympäristö ja markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Valko-Venäjän sanktioiden vaikutuksella vähennetty tilikauden 2021 aloittava tilauskanta on 9,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset ovat edellisvuoden tasoa ilman Amkodorin tilauksia. Auto- ja teollisuusnostureiden sekä Traktorivarusteiden toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset olivat runsaat 15 % vertailukautta korkeammalla tasolla. Puunkorjuulaitteet lähtevät kuluvalle tilikaudelle vertailukautta huonommasta asemasta EU:n pakotteiden vuoksi.

Sellun hinta on ollut hienoisessa nousussa ja myös OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattori (OECD composite-leading-indicator) on noussut pandemiaa edeltävälle tasolle tai sen yli. Kotimaassa suhdanneindikaattori on jo noussut yli historiallisen keskiarvon, mutta liiketoiminnan luottamusindeksi on poikkeuksellisen matalaa tasoa. Venäjällä on merkkejä kysynnän kohenemisesta. Pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset vaikeuttavat jälleenmyyjäverkoston laajentamista uusiin jälleenmyyjiin ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan.

Katsauskauden päättyessä konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

 • Nopea suhdannekäänne on heijastunut toimittajien pidentyvinä toimitusaikoina ja toimituskykyongelmina, mikä voi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia hyödyntää käynnistynyt kasvu täysimääräisesti.
 • Covid-19-pandemia voi laajetessaan vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen, jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen (mm. kuorma-autot, kaivinkoneet, metsäkoneet ja traktorit). Nämä tekijät voivat heikentää tai lykätä tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin. Lisäksi tilanteen mahdollinen heikkeneminen Pohjois-Karjalassa voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn.
 • Elokuussa järjestetyn Valko-Venäjän presidentinvaalin seuraukset johtivat EU:n sanktioiden laajentamiseen kasvuun kääntyneellä Valko-Venäjän markkinalla ja pysäytti toimitukset yhtiön avainasiakkaalle Amkodorille vuoden lopussa.
 • Venäjän valtion voimistuva valmistuksen lokalisointipolitiikka voi johtaa tullien ja muiden vastaavien maksujen määräämiseen tuontituotteille, mikä voi vaikuttaa Keslan tuotteiden hintakilpailukykyyn suhteessa paikallisesti valmistettuihin tuotteisiin.
 • Vaikka Keslan tuotteet laskutetaan euroina eikä valuuttakurssimuutokset välittömästi vaikuta yhtiön kassavirtoihin, voi euron vahvistuminen dollariin, ruplaan ja kruunuihin nähden vaikuttaa kysyntään negatiivisesti.
 • Kotimaan kysynnän kehittymiseen liittyy epävarmuutta OECD-maiden heikoimpiin kuuluvan luottamusilmapiirin vuoksi.

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton säilyvän vähintään edellisvuoden tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutuksen jatkamisesta

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 31.12.2020 on 8 875 tuhatta euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 952 tuhatta euroa. Hallitus esittää 9.3.2021 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 8 538 tuhatta euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2021 enintään 338 313 kappaleelle yhtiön osakkeita (10 % koko osakekannasta).

Kesla Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2021

Tämä tiedote on yhteenveto Kesla Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2020, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä liitetiedostona ja saatavilla Keslan internetsivuilla www.kesla.com kohdassa sijoittajat. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan taulukot sisältävään tilinpäätöstiedotteeseen.

Tilikauden 2020 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 11.2.2021.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2021 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2021 tilanteen mukaisesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 3.8.2021. Lisäksi Kesla Oyj julkaisee liiketoimintakatsaukset 31.3.2021 tilanteen mukaisesti 22.4.2021 ja 30.9.2021 tilanteen mukaisesti 21.10.2021.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa tiistaina 9.3.2021.

Joensuu 4.2.2021

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA: 
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310 klo 9.30-10.30

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

 

Liite